Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud 1. august, 2016

 

Veebilehekülg croly.eu (edaspidi "Portaal"), mida haldab ja omab CROLY OÜ (edaspidi "CROLY", "me", "meie" ), on loodud eesmärgiga pakkuda oma kasutajatele ("Te" "Teie", "kasutaja" "kasutajad" "investor", "laenaja") informatsiooni ja finantsteenuseid ("teenused").

 

Kasutajate privaatsus ja andmete turvalisus on meie jaoks väga olulised, mistõttu oleme koostanud järgneva privaatsuspoliitika eesmärgiga anda ülevaade sellest, milliseid andmeid me oma kasutajatelt kogume, kuidas neid kasutame ja haldame, kellega jagame ning kuidas on tagatud andmete turvalisus. Kui teil peaks tekkima küsimusi, muresid või kaebuseid seoses käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud informatsiooniga, palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@croly.eu.

 

CROLY privaatsuspoliitika põhimõtted:

  • CROLY ei küsi kunagi oma kasutajatelt isiklikke andmeid, ilma selgitamata andmete kogumise täpset eesmärki.

  • CROLY kogub ja kasutab oma kasutajate isiklikke andmeid üksnes eesmärgil, mis on vajalikud meie poolt kirjeldatud andmekogumise eesmärkide ja teiste sarnaste eesmärkide täitmiseks, kui puudub kasutaja nõusolek või seadusest tulenev kohustus andmeid mõnel teisel viisil kasutada.

  • CROLY säilitab oma kasutajate isiklikke andmeid täpselt nii kaua kui vaja, et tagada nende andmete kogumise aluseks olevate eesmärkide täitmine.

  • CROLY kogub oma kasutajate isiklikke andmeid üksnes õiglasel ja seadusega ettenähtud viisil, tehes võimaluse korral andmete kogumise kasutajatele teatavaks või küsides andmete kogumiseks kasutajate isiklikku nõusolekut.

  • CROLY kasutajate poolt esitatavad isiklikud andmed peavad olema olulised ning täpsed, täielikud ja kaasaegsed, määral, mis on vajalik nende kogumise aluseks olevate eesmärkide täitmiseks.

  • CROLY kaitseb oma kasutajate isiklikke andmeid, kasutades mõistlikke turvameetmeid, mis on vajalikud vältimaks andmete kaotust, vargust, autoriseerimata ligipääsu, avalikustamist, kopeerimist, kasutamist või muutmist.

  • CROLY teeb oma kasutajatele kättesaadavaks kogu oma kasutajate isiklike andmete haldamist puudutava info ja poliitikad.KOGUTAVAD ANDMED

 

Kasutajate isiklike andmete kogumine võib toimuda kui kasutajad külastavad CROLY Portaali. CROLY poolt kogutav informatsioon hõlmab peamiselt järgnevaid andmeid, kuid ei ole üksnes neile limiteeritud: (1) isiklikud andmed kasutaja isiku tuvastamiseks; (2) isiklikud ja finantsandmed, mis on vajalikud hindamaks kasutajate kvalifitseerumist CROLY Portaalis pakutavate teenuste kasutamiseks; (3) mitte-isikustatud ja/või agregeeritud andmeid Portaali kasutamise kohta.

 

1) Isiklikud andmed

 

CROLY teenuste kasutamiseks on vajalik Portaalis kasutajakonto registreerimine, mis eeldab mõningate isiklike andmete esitamist. Selliste andmete hulka kuuluvad näiteks nimi, e-posti aadress, telefoni number, firma nimi ja registri number (registreerides ettevõtte konto) ning panga kontonumber. CROLY kasutab kirjeldatud andmeid eesmärgiga: (1) võimaldada oma kasutajate sisse logimine Portaalis; (2) kontrollida ja veenduda, et kasutaja on vähemalt 18. aasta vanune; (3) võimaldada kasutaja ligipääs investeerimisvõimalustele ja nendega kaasnevale informatsioonile; (4) määrata kindlaks kasutaja kvalifitseerumine laenu taotlemiseks; (5) hoida ära võimalikke pettuseid; (6) võtta probleemide korral kasutajaga ühendust; ja (7) saata vajadusel kasutajatele regulaarset informatsiooni uute investeerimisvõimaluste või muude uudiste ja teadete kohta.

 

Kasutades CROLY teenuseid ning andes vabatahtlikult meile oma isiklikke andmeid, nõustud meie andmete kasutamise põhimõtetega nagu kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas.

 

2) Finantsandmed 

 

Kasutades CROLY Portaali laenu taotlemiseks, võib olla vajalik lisaks isiklikele andmetele täiendavalt esitada mõningaid finantsandmeid nagu näiteks projekti äriplaan ja projekti finantsid või muu sarnane informatsioon, mis on vajalik projekti analüüsiks ja hindamiseks. CROLY võib taolist informatsiooni jagada kolmandate osapooltega. Andmete jagamise kohta kolmandate osapooltega vaata lõiget "Andmete jagamine".

 

3) Mitte-isikustatud ja/või agregeeritud andmed

 

CROLY võib lisaks koguda ja säilitada andmeid, mille abil pole võimalik kasutajat tuvastada või mida pole võimalik üksiku kasutajaga siduda. Selliste andmete kogumine toimub passiivselt erinevate tehnoloogiliste lahenduste abil.

 

CROLY võib kasutaja arvutisse või seadmesse salvestada "küpsiseid". Küpsised on väikesed tekstifailid, teatud liiki andmete nagu veebilehe eelistuste, salvestamiseks ja säilitamiseks kasutaja seadmetes. CROLY võib kasutada küpsiseid kasutajate veebisessioonide jälgimiseks või jälgida küpsiste abil kasutajate tegevusi Portaalis, eesmärgiga personaliseerida kasutajatele pakutavaid teenuseid ning arendada Portaali. Kuigi enamik veebilehitsejaid nõustub küpsiste kasutamisega automaatselt, on teil võimalik ise määrata, kas ja milliseid küpsiseid soovite salvestada või keelata nende salvestamine täielikult. Palume teil seejuures tähele panna, et küpsiste keelamine võib limiteerida Portaali funktsionaalsust ja vähendada lehekülje reageerimiskiirust. Mõningal juhul võib küpsiste keelamine takistada lehekülje kasutamist.

 

CROLY (või meile teenuse pakkujad, nagu näiteks Google Analytics) võib kasutajatelt koguda andmeid Portaali kasutamise kohta. Sellised andmed võivad sisaldada infot nagu: kasutaja IP-aadress, veebilehitseja tüüp, interneti teenuse pakkuja (ISP), kasutaja operatsiooni süsteemi, kasutaja poolt külastatud CROLY Portaali leheküljed ning nende kasutamise sagedus, sisenemis- ja väljumisleheküljed, klikkimisandmed, Portaali külastamise kuupäevad ja ajad. Nimetatud andmete kogumine toimub küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid kasutades ning on anonüümne.

 

ANDMETE KASUTAMINE

 

CROLY kasutab kogutud andmeid üksnes viisil, mis on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Me lubame kasutada teie poolt esitatud andmeid üksnes eesmärgil, mis lähtuvad konkreetsete andmete kogumise eesmärgist. Näiteks, pöördudes meie poole e-posti vahendusel, kasutame teie poolt edastatud andmeid üksnes teie probleemi lahendamiseks. CROLY võib oma kasutajate kohta andmeid koguda ka kolmandatelt osapooltelt, tagamaks vajaliku isikutuvastuse ning vältimaks võimalikke pettuseid.

 

Veebilehitsemise ja teisi sarnaseid andmeid võib kasutada agregeeritud kujul administratiivsetel eesmärkidel, parandamaks Portaali kasutatavust, turundus- ja reklaamikampaaniate toime hindamiseks, Portaali lehekülgede otsimootorite jaoks optimeerimiseks ja teistel turunduslikel eesmärkidel. Samuti kasutame sellist informatsiooni oma Portaali optimeerimiseks, vastamaks kasutajate individuaalsetele vajadustele. CROLY võib kasutada kogutud andmeid oma kasutajatele vajaliku teabe edastamiseks. Kui te mingil põhjusel ei soovi enam saada CROLY teavitusi ja turundusteateid või soovite kustutada oma nime meie meililistist, siis palume teil meiega ühendust võtta meie e-posti aadressil info@croly.eu. Seejuures palume teil tähele panna, et CROLY teenuse kasutajana ei saa te loobuda teavitustest, mis on vajalikud meie teenuse kasutamiseks, nagu näiteks teated muudatuste kohta teenuste tingimustes jmt.

 

ANDMETE SÄILITAMINE

 

Vältimaks meie poolt säilitatavate isikuandmete kaotust, vargust, autoriseerimata ligipääsu andmetele, andmete avalikustamist, kopeerimist, kasutamist, muutmist või muul moel kuritarvitamist kolmandate isikute poolt, kasutame tavapraktikas levinud turvameetmeid (näiteks unikaalne salasõna kasutaja tuvastamiseks). Teie poolt meile edastatud informatsiooni hoitakse turvalistes serverites. Siiski ei saa CROLY mõistetavatel põhjustel vastutada teie poolt edastatud andmete täieliku turvalisuse eest, ega garanteerida võimalikku andmete mittekuritarvitamist kolmandate osapoolte poolt. Kõikide teie poolt meile esitatud andmete edastamine toimub seega teie enda vastutusel. 

 

Palume teil ka ise hea seista oma andmete turvalisuse eest. Ärge tehke teatavaks oma salasõna ja kontoandmeid ega võimaldage ligipääsu oma isiklikule e-posti kontole ühelgi kolmandal osapoolel. Samuti palume teile tähele panna ja veenduda, et kasutades mõningaid avalikke teenuseid CROLY Portaalis (avalikud sõnumid ja kommentaarid), ei edastaks te isiklikke andmeid, mida te ei soovi teistele kasutajatele või laiemale üldsusele avaldada.

 

Teie andmete säilitamine ja töötlemine võib toimuda Eestis või mistahes teises riigis, kus CROLY oma andmeid säilitab. CROLY võib vastavalt vajadusele teie andmeid liigutada väljapoole teie asukohariiki teistesse riikidesse. 

 

ANDMETE JAGAMINE

 

CROLY ei müü ega rendi turunduslikel eesmärkidel teie isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele. CROLY võib jagada teie andmeid oma koostööpartneritega, kui see peaks olema vajalik teenuse osutamiseks. 

 

Hindamaks laenutaotlejate krediidivõimekust ja/või analüüsimaks projektide tulusust võib CROLY kolmandatele osapooltele edastada laenutaotlejate poolt Portaali vahendusel laenutaotluses esitatud isiklikke ja finantsandmeid või mõnel muul viisil meile edastatud taotlusega seotud dokumente (muu hulgas info taotleva ettevõtte ja projekti kohta, ettevõtte aastaaruanded, krediidiajalugu, projekti finantsprognoos, andmed tagatisvara kohta jmt). Samuti võib CROLY avaldada ja teha nimetatud andmed oma kättesaadavaks Portaalis registreerunud investoritele, võimaldamaks neil teha paremini informeeritud investeerimisotsuseid.

 

CROLY võib oma tegevusse kaasata kolmandaid osapooli ("Teenuse osutajad") aitamaks teostada teatud ettevõttesiseseid ärifunktsioone nagu kliendiandmete töötlemine või mõni muu andmehaldusteenus, mis on otseselt seotud CROLY äritegevusega. Sellest lähtuvalt võime jagada teie andmeid kirjeldatud teenuste osutajatega, kuid üksnes määral, mis on vajalik vastava tegevuse teostamiseks. Kõik meie partnerid on juriidiliselt kohustatud hoidma nendega jagatud andmeid privaatselt ja turvaliselt.

 

CROLY võib jagada teie isiklikke andmeid seadusandlike ja riiklike organitega, kui selleks peaks olema põhjendatud seaduslik vajadus või eesmärgiga ära hoida võimalikke pettuseid. CROLY jätab endale õiguse avaldada teie isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele, kui see peaks olema vajalik CROLY enda õiguste kaitseks või kui seda peaks nägema ette juriidiline protsess või kohtukäsk. CROLY jätab endale õiguse avaldada kolmandatele osapooltele oma kasutajate mistahes isiklikke andmeid, mis CROLY arvates on vajalikud ja asjakohased, vältimaks juriidilist vastutuselevõtmist, kaitsmaks iseennast kolmandate osapoolte süüdistuste eest, aitamaks kaasa valitsusasutuste tööle, tagamaks oma Portaali ja teenuste turvalisust või kaitsmaks iseenda, oma kasutajate või teiste osapoolte õiguseid, vara ja julgeolekut.

 

Äritegevuse käigus võib ette tulla olukordi, kus CROLY müüb osa või kogu oma tegevuse mõnele teisele ettevõttele või ühineb mõne teise ettevõttega ning ülekantavate varade seas võib olla ka CROLY klientide isiklikud andmed. Sellisel juhul teavitame teid enne omanikeõiguste üleminekut e-posti ja/või CROLY Portaali vahendusel ning esitame teile võimalused edasisteks tegevusteks. 

 

CROLY POOLT EDASTATAVAD TEATED JA SÕNUMID

 

CROLY võib e-posti vahendusel aegajalt teile edastada teateid ja sõnumeid (edaspidi "teatis" või "teatised"). Sellisteks teatisteks võivad olla: (1) CROLY Portaali ja teenuse kasutamiseks vajalikud kinnitused ja juhendid või juriidilistel ja turvakaalutlustel saadetud teatised nagu näiteks muutused kasutajatingimustes või salasõna unustamisel uue salasõna teatis. Sellised teatised on vajalikud CROLY teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole kasutajal üldjuhul ka nendest võimalik keelduda.

 

Portaalis registreerunud investoritele saadab CROLY teatiseid tehtud investeeringute kohta (uudised ja teated projektide edenemise kohta) kui ka uute investeerimisvõimaluste kohta. Samuti saadame investoritele teatiseid teostatavate rahaliste tagasimaksete kohta.

 

Aegajalt võib CROLY teile e-posti teel saata ka küsitlusi tagasiside, klienditeeninduse või kasutajakogemuse kohta, milles osalemine on vabatahtlik. Samuti võime teile saata turundusliku sisuga teatiseid nagu näiteks meie uudiskiri. Soovi korral on teil võimalus sellistest teavitustest loobuda.

 

TEIE VALIKUD ANDMETE HALDAMISEKS

 

Juhul kui teie isiklikud andmed muutuvad või te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, võite oma andmeid parandada, muuta või täiendada meie Portaali vahendusel või võtta meiega ühendust meie e-posti aadressil või teistel meie Portaalis leiduvatel kontaktandmetel. Vastame teile nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes meie poole pöördumist.

 

Talletame teie isiklikke andmeid nii kaua kui teie konto on aktiivne või nii kaua kui vaja, et teile teenust osutada. Meil on õigus säilitada ja vajadusel kasutada teie andmeid täitmaks oma juriidilisi kohustusi, lahendamaks vaidlusi ning tagamaks lepinguliste suhete täitmist.

 

Teil on õigus loobuda meie uudiskirjadest või turunduslikest teatistest järgides uudiskirjas olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust meie e-posti aadressil. Seejuures palume teil tähele panna, et teil ei ole võimalik loobuda teenuse kasutamisega seotud teatistest nagu meeldetuletused, kinnistuskirjad, teated muutunud kasutustingimustes jmt.

 

TURVALISUS

 

CROLY jälgib teie andmete kaitsmiseks üldisi heakskiidetud turva standardeid. Ükski interneti vahendusel teostatud andmeedastus või andmete säilitamine pole 100% turvaline, mistõttu ei saa me teile garanteerida absoluutset turvalisust. Kui teil on täiendavaid küsimusi meie Portaali turvalisuse kohta, palume teil võtta meiega ühendust meie e-posti aadressil.

 

ERANDID

 

Käesolev privaatsuspoliitika ei kehti CROLY poolt kogutavate andmete kohta, mis ei ole kogutud meie Portaali vahendusel. Samuti ei kehti see privaatsuspoliitika teie poolt vabatahtlikult ja omaalgatuslikult meie Portaali vahendusel esitatud informatsiooni kohta Portaali avalikus ruumis nagu näiteks foorumis (edaspidi "avalik ruum") esitatud küsimused ja vastused või muu vabatahtlikult esitatud informatsioon. Kõiki meie Portaali avalikus ruumis ning vabatahtlikult esitatud informatsiooni käsitletakse mittekonfidentsiaalsena ning meil on õigus sellist informatsiooni piiramatult kasutada, taasesitada, avalikustada või jagada ilma luba küsimata või algallikale viitamata.

 

CROLY Portaal võib sisaldada avalikku blogi, milles sisalduv informatsioon on kõigile avalikult ligipääsetav, loetav, kopeeritav ning kasutatav. Seega olge palun tähelepanelik, millist infot seal teistega jagate. CROLY ei vastuta teie poolt iseseisvalt ja vabatahtlikult jagatud informatsiooni esitamise eest. Kui soovite blogis enda poolt avaldatud informatsiooni eemaldamist võtke palun meiega ühendust meie e-posti aadressil. Siiski ei pruugi meil alati olla võimalik, soovitud informatsiooni eemaldada, millisel juhul teavitame teid sellest koos omapoolse põhjendusega.

 

CROLY võib oma Portaalis kuvada rahulolevate klientide tagasisidet. Võime teie nõusolekul postitada oma Portaalis teie poolt esitatud tagasisidet koos teie nime ja muu informatsiooniga. Kui soovite selle muutmist või eemaldamist palume teil võtta meiega ühendust meie e-posti aadressil.

 

CROLY Portaal võib sisaldada erinevaid sotsiaalmeedia rakendusi nagu Facebook Like või Share nupp, Twitteri rakendus või muu taoline kolmanda osapoole rakendus. Sellised rakendused on kolmandate osapoolte poolt teenusena pakutavad interaktiivsed miniprogrammid, mis võivad salvestada teie IP aadressi, külastatavate lehekülgede info või salvestada teie seadmesse küpsiseid. Kuna neid rakendused kuuluvad ning neid pakuvad meile teenusena teised ettevõtted, siis kehtib neile neid pakkuva ettevõtte privaatsuspoliitika. 

 

CROLY Portaal võib sisaldada linke ja viiteid teistele veebilehekülgedele ja teenustele, mida ei opereeri ega kontrolli CROLY. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib üksnes CROLY Portaali kohta ning ei kehti ühegi kolmanda osapoole veebilehekülje kohta. Meie Portaalis olevad viited ja lingid ei tähenda, et me soovitaksime neid või oleksime kontrollinud nende sisu. Kolmandate osapoolte veebilehekülgedele kehtivate privaatsuspoliitikate osas soovitame teil otse nende poole pöörduda.

 

LAPSED

 

CROLY ei kogu teadlikult isiklikke andmeid alla 18. aasta vanustelt lastelt. Kui te olete alla 18. aasta vanune laps, siis palume teil meie Portaali vahendusel oma isiklikke andmeid mitte esitada. Palume lapsevanematel ja seaduslikel esindajatel jälgida oma laste internetikasutust ning vajadusel juhendada neid mitte oma isiklikke andmeid meile esitama. Kui teil on põhjust kahtlustada, et teie laps on meie Portaali vahendusel esitanud oma isiklikke andmeid, palume teil meiega ühendust võtta meie e-posti aadressil ning me eemaldame vastava informatsiooni oma andmebaasist.

 

MUUD KASUTUSTINGIMUSED

 

Kasutades CROLY Portaali ja teenuseid nõustute CROLY kasutustingimustega.

 

MUUDATUSED

 

CROLY võtab endale kohustuse oma äritegevuses järgida käesolevas dokumendis esitatud printsiipe tagamaks teie andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. CROLY võib omaalgatuslikult aegajalt siintoodud privaatsustingimusi muuta või täiendada.

 

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

 

Kui teil peaks olema küsimusi või probleeme seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga palume teil võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@croly.eu või teistel meie Portaalis esiatatud kontaktandmetel.