Riskihoiatus

Investeerimine on alati seotud erinevate riskidega, sh risk kaotada kogu investeeritud raha. Seetõttu tuleks enne iga investeeringu tegemist põhjalikult tutvuda investeerimisobjekti andmetega, neid võimaluse korral iseseisvalt hinnata ja analüüsida või vajadusel konsulteerida nõuandjate ja spetsialistidega. Iga investori riskitaluvus on erinev, mistõttu ei saa ka CROLY võtta vastutust investorite isikliku riskikäitumise eest. Seega on oluline meeles pidada, et iga investeering on teadlik riski võtmine, millest tulenevad võimalikud kahjud jäävad täielikult investori enda kanda. Paneme teile südamele, et te kunagi ei investeeriks raha, mida on vaja teie igapäevaseks elamiseks ja toimetulekuks.

 

Riskide paremaks hindamiseks oleme koostanud lühikese ülevaate enamlevinud investeerimisega seotud riskidest. Palume teil kindlasti nendega enne investeerimist tutvuda! Siin kirjeldatud riskide nimekiri pole kindlasti kõikehõlmav, puudutades vaid olulisemaid ja enamlevinud riske.

 

Investeerimisega seotud üldised riskid

Tururisk oht, et investeeringu tasuvus kahaneb mõne üldise, kogu finantsturgu hõlmava ehk makromajandusliku negatiivse mõjuteguri tõttu (majanduslangus, üldine ebastabiilsus, looduskatastroofid jne.). Tururiski on võimalik hajutada kaasates investeerimisportfelli varasid erinevatest riikidest ja geograafilistest piirkondadest.

 

Poliitiline risk oht, et investeeringu tasuvus väheneb poliitilise ebastabiilsuse tõttu. Poliitilist riski on võimalik vähendada, vältides investeerimist riikidesse, kus valitseb poliitiline ebastabiilsus või kus on suurem oht poliitiliseks ebastabiilsuseks, samuti kaasates portfelli varasid erinevatest riikidest ja geograafilistest piirkondadest.

 

Õiguslik risk oht, et investeeringu tasuvus langeb mõne investeeringut puudutava õigusakti, seaduse või reguleeringu muutuse tõttu. Ühisrahastuse ja ühisinvesteerimise puhul võivad selleks olla ka erinevad ühisrahastust puudutavad regulatsioonid ning piirangud portaalidele ja neid haldavatele ettevõtetele.

 

Likviidsusrisk oht, et investeeringu realiseerimise hetkel valitsev turuolukord on oodatust ebasoodsam ja investeeringult saadav potentsiaalne tulu ei vasta varasematele ootustele. Seetõttu võib investor olla sunnitud kandma kahjumit ja/või tegema investeeringust väljumise hindamiseks lisakulutusi. Kahjumi alternatiiviks on investeeringust väljumise edasilükkamine, mis võib omakorda olla seotud täiendavate riskide ja lisakuludega. Likviidsusriski aitavad vähendada investeerimisel antavad tagatised ja käendused.

 

Inflatsioonirisk oht, et investeeritud summa ostujõud väheneb ehk üldisest hinnatõusust tingituna on investeeringu reaaltulu väiksem kui investeeringu tegemise hetkel oodati. 

 

Intressirisk oht, et investeeringu tasuvust mõjutavad negatiivselt muutused üldistes intressimäärades. 

 

Valuutarisk oht, et investeeringu tasuvus väheneb valuutakursside muutuste tõttu. Valuutariskiga tuleb eelkõige arvestada tehingutel erinevates valuutades.

 

Investeerimisobjektidega seotud spetsiifilised riskid

Asukoharisk - oht, et investeeringu tulusus langeb kinnisvara asukohaga seotud asjaolude tõttu (muutused lokaalse turu pakkumises ja nõudluses). Näiteks varem populaarne asukoht võib mõne aja möödudes muutuda ebapopulaarseks, raskendades kinnisvara realiseerimist. Asukoha riski on võimalik vähendada investeerimisportfelli hajutades.

 

Omanikurisk - risk, mis tuleneb laenutaotleja isikust. CROLY teeb omalt poolt kõik (taustakontroll), et vältida laenuandmist isikutele, kes võivad seda kuritarvitada või kelle puhul on kahtlus, et nad ei suuda laenu mõistlikult majandada. Siiski peaks iga investor ka isiklikult teadlik olema, kuhu oma raha investeeritakse. 

 

Kvaliteedirisk - oht, et investeeringu tulusus langeb investeeringuobjekti kvaliteedi ja ehitusvigade tõttu, mistõttu ei ole seda turul võimalik soovitud hinnaga realiseerida. 

 

Finantsrisk - oht, et laenuvõtja satub makseraskustesse (nt ebarealistlike ootuste, puudulike riskide hindamise, turu- või majanduslanguse või mõne muu teguri tõttu) ning ei suuda võetud laenukohustusi täita, sealhulgas maksta tagasi laenu põhiosa või intressimakseid. Finantsriski aitavad leevendada investeerimisel antavad tagatised ja käendused.

 

CROLY portaaliga seotud risk

CROLY portaaliga seotud risk väljendub olukorras, kus portaalipidaja (CROLY OÜ) lõpetab mingil põhjusel (nt puudulik likviidsus, pankrot, tegevuse lõpetamine muudel põhjustel, sh muutused seadusandluses) oma tegevuse või ei ole suuteline investorite ees osaliselt või täielikult oma kohustusi täitma. Investorite jaoks on seejuures oluline teada, et CROLY portaali liikmete varad hoitakse lahus portaalipidaja (CROLY OÜ) varadest, mistõttu ei mõjuta CROLY tegevuse lõpetamine või pankrott mingil moel investorite varasid ja juba tehtud investeeringuid. CROLY portaal ja portaalipidaja (CROLY OÜ) käituvad vaid tehingute vahendajana. 

 

Riskijuhtimine

CROLY riskijuhtimise eesmärgiks on vähendada võimalike pettuste ohtu ning tagada investorite piisav informeeritus iseseisva investeerimisotsuse tegemiseks. Selleks oleme seadnud kindlad nõuded nii rahastuse taotlejatele kui ka investeerimisprojektide kohta avaldatavale informatsioonile. Rahastust saavad taotleda vaid Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, kelle osas viiakse läbi taustauuring. Samuti on rahastuse taotlejad kohustatud rahastatava projekti kohta esitama finants- ja muid andmeid. Rahastuse kasutamise eesmärk peab olema põhjendatud ning loogiline. Nimetatud nõuded on ühesugused kõikidele laenu taotlejatele ning peaks tagama investorite piisava informeerituse iseseisvaks analüüsiks ja kaalutletud investeerimisotsuse vastuvõtmiseks.