CROLY pakub ettevõtetele paindlike tingimustega P2P (peer-to-peer ehk isikult isikule) ärilaene kinnisvara tagatisel. Kapitali kaasamine toimub kampaania korras ühisrahastuse põhimõtetel ning laenuandjateks on portaalis registreerunud investorid (võivad olla nii eraisikud kui ka ettevõtted). 

CROLY vahendusel pakutavate P2P ärilaenude tüüptingimused:

Nõuded laenusaajale. Eesti äriregistris registreeritud juriidiline isik.

Laenutüüp. CROLY poolt vahendatavateks laenudeks on kinnisvara tagatisega P2P ärilaenud.

Intress. Intressi suurus on laenutingimustest, projektist ja projektiga seotud riskidest lähtuvalt 5-15% (aasta baasil); intressi tasumine toimub osapoolte kokkuleppel ning laenulepingust lähtuvalt igakuiselt, kvartaalselt või korra aastas.

Nõuded tagatisele. Laenu tagatiseks oleva vara väärtus peab olema vähemalt 1.3 korda suurem laenusummast (LTV kuni 70%); nõutav I või II järgu hüpoteek CROLY tagatisagendi nimel.

Teenustasu. Portaali teenustasu 2-5% laenusummast (sisaldab laenu administreerimise- ja vahendustasu) kuulub tasumisele vahetult enne laenusumma üleandmist laenusaajale.

Muud tasud. Teenustasule lisanduvad laenulepingu sõlmimisega seotud muud kulud ja tasud (vara hindamise tasu, notaritasu, riigilõiv).

Laenuperioodi pikkus on 6 kuud kuni 5 aastat.

Laenu tagastamine toimub kokkuleppel laenusaajaga laenulepingus sätestatud tingimustel vastava maksegraafiku alusel (annuiteet, perioodilised intressimaksed, ühekordne tagasimakse laenuperioodi lõpus, ennetähtaegne tagastamine).Milline on CROLY vahendusel kapitali kaasamise protsess?

CROLY vahendusel ettevõtte või projekti jaoks kapitali kaasamine on kiire ja lihtne. Laenu taotlemiseks toimi järgnevalt:

1. Loo oma ettevõttele portaalis kasutajakonto


Kapitali kaasamise eelduseks on kasutajakonto omamine portaalis. Kasutajakonto vahendusel toimub projekti esmaste andmete edastamine, aga näiteks ka kapitali kaasamise kampaania käigus investoritega suhtlemine, projekti puudutavatele küsimustele vastamine või muu info ja teadete edastamine investoritele. Kasutajakonto vahendusel toimub ka kogu kapitali liikumine investorite ja laenutaotleja vahel.2. Edasta portaali vastava rakenduse abil meile oma projekti andmed


Peale kasutajakonto loomist on võimalik alustada laenutaotluse ning projekti lähteandmete esitamist, mis toimub portaali vastava rakenduse kaudu. CROLY meeskond vaatab edastatud andmed üle, võttes vajadusel andmete täiendamiseks või täpsustamiseks ise ühendust. Positiivse vastuse korral aitame projekti ette valmistada rahastuskampaania läbiviimiseks portaalis.3. Jälgi rahastamiskampaania käiku ja suhtle investoritega


Peale laenutaotluse rahuldamist avame teie projekti jaoks portaalis spetsiaalse kapitali kaasamise kampaanialehekülje, mille kaudu saavad portaalis registreerunud investorid teie projektiga tutvuda ning sooritada oma investeeringuid. Samuti jagame kampaaniat oma sotsiaalmeedia kanalites. Kapitali kaasamise kampaania kestab kuni kuu aega. Rahastuseesmärgi saavutamisel lõppeb kampaania automaatselt ning peale juriidilisi toiminguid ja lepingute sõlmimist on võimalik kogutud vahendid koheselt kasutusele võtta.4. Teosta lepingujärgsed tagasimaksed


Laenu põhiosa ja intresside tagastamine investoritele toimub laenulepingus sätestatud tingimustel lepingu lisas fikseeritud maksegraafiku alusel. Kõik tagasimaksed toimuvad CROLY arvelduskonto vahendusel ning kuigi laenulepingud sõlmitakse iga investoriga eraldi, teostate teie vastavad maksed CROLY arvelduskontole makse kogusummas. Meie edastame need omakorda portaali vahendusel vastavalt osaluse suurusele igale osalenud investorile. 

 

Miks kaasata ettevõttesse kapitali just ühisrahastuse vahendusel?

 

Kiire ja lihtne taotlusprotsess


Ühisrahastuses kasutatavad uued tehnoloogilised lahendused teevad kapitali kaasamise protsessi kiiremaks ja lihtsamaks kui traditsiooniliste finantseerimismeetodite puhul.

Ligipääs suurele hulgale investoritele


Ühisrahastus võimaldab ettevõtetel interneti vahendusel jõuda suurema hulga investoriteni kui see kunagi varem võimalik on olnud.

Paindlikumad laenutingimused


Ühisrahastusportaalide laenutingimused on üldjuhul leebemad ja paindlikumad traditsiooniliste krediidiasutuste poolt kehtestatud reeglitest, mida paljudel ettevõtetel on sageli keeruline täita.

Kontrolli säilitamine ettevõtte üle


Ühisrahastuse kaudu kaasatava kapitali puhul säilib ettevõtjal kogu kontroll oma ettevõtte üle. Laenupõhise ühisrahastuse puhul puudub vajadus ettevõtte osaluse loovutamiseks investoritele.

Võimalus varajaseks turu testimiseks


Ühisrahastus oma laia auditooriumiga on heaks võimaluseks turu varajaseks testimiseks. Kampaania edukus ja rahastamise kiirus annab esialgse ülevaate huvist projekti vastu.

Täiendav võimalus eelmüügi tegemiseks


Ühisrahastus pakub täiendavaid võimalusi eelmüügi tegemiseks näiteks projektist huvitatud ja sellesse investeerinud investoritele, aga miks mitte ka laiemale üldsusele

Täiendav tasuta turundus ja PR


Ühisrahastus pakub suurepärast võimalust saavutada ühiskonnas laiemat kõlapinda ning jõuda suurema auditooriumini, olgu see siis konkreetse projekti või laiemalt ka brändi ja ettevõtte osas.

Sotsiaalne ettevõtlus ja vastutustundlikkus


Ühisrahastus kampaaniad on suurema sotsiaalse mõjuga, puudutades ning kaasates suuremat hulka huvilisi, olles seetõttu ka sotsiaalselt vastutustundlikum kui mistahes traditsiooniline finantseerimismeetod.

 

 

Soovid rohkem informatsiooni? Kirjuta meile meie e-posti aadressil info@croly.eu