Palume Teil enne Portaali kasutamist tutvuda ja lugeda läbi siintoodud Tingimused. Küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@croly.eu.

 

Käesolevad kasutustingimused ("Tingimused") reguleerivad ja sätestavad CROLY veebilehekülje (www.croly.eu) ja kõikide selle alamlehekülgede (kollektiivselt "Portaal") ning seal avaldatud sisu, informatsiooni või selle vahendusel pakutavate teenuste ja/või toodete (kollektiivselt "Teenus", "Teenused") ligipääsu ja kasutamise korra kõikide kasutajate jaoks (nii registreerunud kui ka mitte registreerunud kasutajad, edaspidi kollektiivselt "Kasutaja", "Kasutajad"). Portaal ja Teenused kuuluvad ning neid haldab CROLY OÜ (koos kõikide oma ema-, sidus- ja tütarettevõtete, agentide, esindajate, konsultantide, töötajate ja juhtidega kollektiivselt edaspidi "CROLY", "Meie").

 

KASUTADES CROLY PORTAALI JA TEENUSEID NÕUSTUTE SIINTOODUD TINGIMUSTEGA, MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKAGA JA MISTAHES MUUDE PORTAALIS AVALDATUD JA MEIE TEENUSEID PUUDUTAVATE JURIIDILISTE SÄTETE JA TINGIMUSTEGA; MITTENÕUSTUMISE KORRAL PALUME TEIL LÕPETADA PORTAALI KASUTAMINE.

 

Siintoodud Tingimuste rikkumise või mistahes muude Teenust puudutavate lepingute rikkumise korral, võib CROLY otsekoheselt ja ühepoolselt ilma sellest ette teavitamata lõpetada Teie Portaali liikmelisuse, kustutada Teie konto ning Teie poolt Portaali vahendusel postitatud informatsiooni ja/või keelata Teil Portaali ja Teenuste (või mistahes Portaali või Teenuse osa või proportsiooni) edaspidise kasutamise. 

 

MUUDATUSED

 

CROLY võib oma äranägemise järgi ja ilma Kasutajaid eelnevalt teavitamata muuta siintoodud Tingimusi, postitades uuendatud Tingimused oma Portaalis koos kuupäevaga, millal Tingimusi viimati uuendati. Suuremate muudatuste puhul teavitame Kasutajaid e-posti teel ja/või avaliku teatega Portaalis. Jätkates Portaali kasutamist peale selliste muudatuste jõustumist nõustute Te automaatselt tehtud muudatustega. Mittenõustumise korral palume Teil koheselt lõpetada Portaali ja selle Teenuste kasutamise.

 

KASUTAJAKONTO

ÜLDISED NÕUDED KONTO LOOMISEKS

 

Portaali võib külastada ja sirvida ka ilma kasutajakontot omamata, kuid pääsemaks ligi Portaali teatud funktsioonidele ja Teenustele, sealhulgas investeerimisvõimaluste kohta avaldatud informatsioonile ning investeerimiseks ja laenamiseks on vajalik Portaalis kasutajakonto loomine.

 

Kasutajakonto loomiseks on vaja täita järgnevad eeltingimused:

1) Kasutaja peab olema vähemalt 18. aastane. Konto loomine ja Portaali kasutamine alla 18. aasta vanuste isikute poolt ei ole siinsete kasutustingimustega lubatud ning on nende Tingimuste rikkumine. CROLY võib vajadusel paluda Kasutajatelt oma vanuse tõendamist.

2) Kasutajad võivad luua konto isiklikuks otstarbeks kasutamiseks eraisikuna ("Tavakonto") või äriliseks otstarbeks kasutamiseks juriidilise isikuna ("Ettevõtte konto"). Ettevõtte konto võivad registreerida üksnes Eesti äriregistris registreeritud juriidilise isiku seaduslikud esindajad.

3) Kõik Portaali registreerunud Kasutajad (sealhulgas juriidilised isikud oma seaduslike esindajate kujul) peavad olema Eesti kodakondsusega ja/või omama Eesti Vabariigi poolt välja antud ID-kaarti.

4) Kõik Portaali registreerunud Kasutajad peavad omama pangakontot, mis asub krediidiasutuses, mis on registreeritud Eesti äriregistris (sh võõrriigi krediidiasutuse esindus, mis on registreeritud Eesti äriregistris) või mille äritegevus leiab aset mõnes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis.

 

KONTO LOOMISEL NÕUSTUTE JA KINNITATE VASTAVUST EELTOODUD TINGIMUSTEGA. ETTEVÕTTE KONTO LOOMISEL KINNITATE, ET OLETE VASTAVA ETTEVÕTTE SEADUSLIK ESINDAJA NING ÕIGUSTATUD TEGEMA TOIMINGUID JA TEHINGUID VASTAVA ETTEVÕTTE NIMEL VÕI KUI ETTEVÕTTE ESINDAJA.

 

KONTO REGISTREERIMINE

 

Konto loomisel olete kohustatud esitama teatud isikuandmeid nagu nimi, e-posti aadress, telefoni number, isikukood, ettevõtte äriregistri number, pangakonto number (kollektiivselt "Isikuandmed"), võimaldamaks meil tuvastada Teie isikut ning autoriseerida Teie poolset igakordset Portaali ja Teenuste kasutamist. Registreerimistaotluse esitamisel nõustute, et Teie poolt esitatud informatsioon on ajakohane, täpne ja tõene ning et olete täismahus läbilugenud, saate aru ja nõustute siinsete Tingimuste, meie Privaatsuspoliitika ja mistahes muude Portaali ja teenuste kasutamist reguleerivate dokumentide ja tingimustega.

 

CROLY võib oma äranägemise järgi keelduda Kasutaja registreerimisest või seada selleks täiendavaid tingimusi või mistahes hetkel muuta olemasolevaid tingimusi, või piirata ühe Kasutaja kohta lubatud Kontode arvu. CROLY võib vajaduse korral kontrollida registreeritud Kasutajate tausta. Kasutajad on kohustatud esitama CROLY'le kogu vajaliku informatsiooni, dokumendid või muu tõestusmaterjali, mis on vajalik Kasutaja isiku tuvastamiseks, määral ja tingimustel, mis on sätestatud seadustega. CROLY võib oma äranägemise järgi mistahes ajahetkel ilma etteteavitamata peatada Kasutaja liikmelisuse, kustutada Kasutaja konto ja kogu informatsiooni, mis Kasutaja Portaali vahendusel postitanud on või keelata Kasutaja edasise Portaali või Teenuse (või Portaali ja Teenuse mistahes osa või proportsiooni) kasutamise kui on alust arvata, et Kasutaja ei täida siintoodud Tingimusi. Portaali või Teenuse kasutamisel nõustute, et CROLY ei ole vastutav Teie liikmelisuse peatamise osas ei Teie ega ühegi kolmanda osapoole ees.

 

Portaali kasutades nõustute, et (a) esitate enda kohta üksnes Isikuandmeid, mis on täpsed, ajakohased ja tõesed; (b) tagate oma salasõna ja muu identifitseerimise info turvalisuse; (c) haldate ja uuendate oma Isikuandmeid ja muud meile esitatavat informatsiooni hoidmaks seda igal ajal tõese, ajakohase ja täielikuna; ja (d) olete täielikult isiklikult vastutav oma konto kasutamise ja selle kasutamisest tuleneva mistahes tagajärgede eest. Te nõustute (a) teavitama CROLY't koheselt oma kasutajakonto või salasõna mistahes autoriseerimata kasutamise või kuritarvitamise osas; ja (b) veenduma, et väljute oma kontolt peale selle igakordset kasutamist. CROLY ei vastuta mistahes kahju või kahjustuste eest, mis tuleneb mistahes siintoodud nõude mittetäitmisest.

 

KASUTAJA ISIKUANDMETE TUVASTAMINE

 

Konto loomisel palume Teil meile esitada oma e-posti aadressi, mis on meie jaoks peamiseks vahendiks Teie edasiseks isikusamasuse tuvastamiseks (Teie unikaalne kasutaja ID tunnus) ning Teiega ühenduse saamiseks. Peale registreerimist saadame, Teile Portaali sisselogimiseks salasõna kombinatsiooni, mida saate hiljem iseseisvalt enda eelistustest lähtuvalt muuta. CROLY võib turva või muudel kaalutlustel esitada nõudeid ja tingimusi salasõna tähelistele ja numbrilistele kombinatsioonidele ning nõuda salasõna regulaarset muutmist.

 

Kasutaja ID tunnus ja salasõna on iga Kasutaja jaoks unikaalsed ning neid kasutatakse Kasutaja isikusamasuse tuvastamiseks igakordsel Portaali sisenemisel ja Portaali vahendusel tehingute tegemisel. CROLY võib Kasutajalt nõuda oma isikusamasuse tuvastamist ID kaardi, Mobiil-ID, pangalingi või mistahes muu isikusamasuse tuvastamiseks kasutatava meetodi abil. CROLY võib pakkuda alternatiivseid Portaali sisselogimise meetodeid sotsiaalmeedia lehekülgede vahendusel nagu Facebook, Google+ või mõni muu sarnane lehekülg või rakendus. Juriidiliste tagajärgedega tahteavalduste esitamiseks ja nõusolekute andmiseks võib CROLY nõuda Kasutajalt allkirja andmist ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi või mobiilside või mõne muu audentimismeetodi abil.

 

Kasutaja on ainuisikuliselt kohustatud hoidma oma ID tunnus ja salasõna turvaliselt ja konfidentsiaalsena. CROLY Portaali või Teenuste kasutamisel on eeldatud, et Kasutaja, kes vastavat ID tunnust ja salasõna kasutab on seaduse või lepingujärgselt autoriseeritud tegema tehinguid selle Kasutaja nimel. CROLY võib omaalgatuslikult ja oma äranägemise järgi piirata Kasutaja õiguseid või tõkestada ligipääsu Kasutaja kontole, kui on alust arvata, et kolmas osapool on omandanud ligipääsu Kasutaja ID tunnusele või salasõnale või omab autoriseerimata ligipääsu Kasutaja kontole.

 

VIRTUAALKONTO

 

Igal registreerunud Kasutajal on Portaalis isiklik alamleht või alamlehed ("Virtuaalkonto"), mille eesmärgiks on Kasutajate tehingute bilansi ja muude teatud finantstegevuste ja nõuete kuvamine ja salvestamine. Virtuaalkonto kajastab Kasutaja poolt CROLY'le ülekantud ja Portaalis tehingute tegemiseks saadaolevaid finantsvahendeid (sealhulgas vabasid finantsvahendeid Kasutaja finantskohustuste täitmiseks).

 

RAHAÜLEKANDED

 

Mistahes Portaali vahendusel tehtud tehingu tulemusel toimub automaatne Kasutaja Virtuaalkonto debiteerimine vastava summa ulatuses. Kasutajad võivad esitada tahteavaldusi või teostada tehinguid üksnes oma Virtuaalkontol tehingu või toimingu tegemise hetkel kajastatud positiivse saldo ulatuses. Enne esimest tehingut või ebapiisavate finantsvahendite korral, peab Kasutaja tegema vastavas summas ülekande CROLY pangakontole, CROLY poolt siinsete Tingimustega kehtestatud viisil, kusjuures Kasutaja pangakonto peab vastama siinsete Tingimuste poolt kehtestatud nõuetele.

 

CROLY võib oma äranägemise järgi kehtestada piiranguid miinimum või maksimum summadena, mis peab Kasutaja Virtuaalkontol olemas olema. CROLY võib kasutada oma registreeritud Kasutajate poolt ülekantud finantsvahendeid teostamaks Kasutaja nimel Kasutaja poolt Portaali kasutamisest tulenevaid tehinguid ja toiminguid. CROLY ei nõustu oma Kasutajate eest teostama ühtegi toimingut ega tehingut oma isiklikest finantsvahenditest ja ühelgi Kasutajal pole õigust CROLY'lt sellist teguviisi nõuda.

 

Kasutajad võivad mistahes ajahetkel ja mistahes summas oma Virtuaalkontol oleva positiivse saldo ulatuses raha välja võtta (eeldades, et väljavõetav summa ei ületa neile Virtuaalkontol saadaolevaid finantsvahendeid), kasutades selleks Portaali vastavat rakendust, mida sel juhul käsitletakse kui juhendit CROLY'le kanda vastavas summas raha üle Kasutaja pangakontole. CROLY võib kohustada Kasutajaid ülekande tegemisel makseteatisele lisama Portaali poolt Kasutajale antud individuaalse viitekoodi või -tunnuse makse eristamiseks teistest maksetest.

 

Kasutajad võivad CROLY'le teha ülekandeid ning nõuda väljamakseid üksnes pangakontole, mis on registreeritud üksnes vastava Kasutaja nimele litsentseeritud krediidi- või makseasutuses, mis on registreeritud või tegutseb riigis, mis on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või riigis, kus rakendatakse võrdväärseid rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise meetmeid. CROLY'l on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad pangakonto vastavust sellele nõudele. Eelpool nimetatud pangakonto peab olema registreeritud üksnes vastava Kasutaja enda nimele, Tavakonto puhul on selleks vastava füüsilise isiku nimi ning Ettevõtte konto puhul vastava ettevõtte nimi (mitte ettevõtet esindava füüsilise isiku nimi).

 

Juhul kui pangakonto, millelt ülekanne tehti ei kuulu vastavale Kasutajale või kui Kasutaja pole makseteatisesse märkinud nõutud viitekoodi või -tunnust, võib CROLY ülekande tagasi saata isikule, kes ülekande tegi ning nõuda Kasutajalt sellega seonduvate kulude hüvitamist (või võtta need automaatselt maha Kasutaja Virtuaalkontolt).

 

CROLY kannab Kasutajale raha üle üksnes pangakontole, mis on kirjas Kasutaja Isikuandmete all. CROLY'l on õigus keelduda ülekande tegemisest pangakontole, mis ei kuulu Kasutajale või ei vasta muudele siinsetes Tingimustes sätestatud nõuetele. CROLY jätab endale õiguse nõuda dokumente, mis kinnitavad pangakonto vastavust käesolevate Tingimustega.

 

Pangakonto andmete, sh kontonumbri muutmiseks, peab Kasutaja tegema vastavad muudatused oma konto vastavas sektsioonis, kinnitades sellega, et pangakonto on avatud Kasutaja enda nimele ning vastab kõikidele teistele käesolevates Tingimustes kirjeldatud nõuetele.

 

Mistahes ja kõik tasud, mis on seotud Portaali ja Teenuste kasutamisega jäävad täielikult Kasutaja enda kanda, kusjuures CROLY'l on õigus automaatselt ilma täiendava Kasutaja poolse autoriseeringuta debiteerida Kasutaja Virtuaalkontot kõikide kulude ja tasude katteks tehingute eest, mille osas on CROLY'l õigus nõuda kulude hüvitamist või teenustasu maksmist CROLY poolt kehtestatud ja Kasutajatele kättesaadavaks tehtud hinnakirja alusel. CROLY jätab endale ainuisikulise õiguse antud hinnakirja oma äranägemise järgi muuta.

 

KASUTAJA KOHUSTUSED

 

Kõik Portaali Kasutajad on kohustatud:

- Esitama konto registreerimisel või muul viisil informatsiooni edastamisel üksnes andmeid, mis on täielikud, ajakohased, täpsed ja tõesed. Kasutaja on kohustatud teavitama Portaali kasutamise käigus kinnitamata ja ebakindla sisuga informatsiooni esitamisest enne selle esitamist.
- Hoidma andmeid ja seadmeid, mida kasutatakse Portaali sisselogimiseks, sealhulgas ID kaart, vastavad salasõnad ja ID tunnused ning audentimisvahendid viisil, mis väldib nende sattumist kolmandate osapoolte kätte.
- Olema ainuisikuliselt vastutavad oma salasõna ja konto konfidentsiaalsuse eest.
- Teavitama CROLY't otsekoheselt nende konto mistahes autoriseerimata kasutamisest või mistahes muust turvalisuse rikkumisest.
- Mitte jagama oma salasõna ega võimaldama ligipääsu oma kontole kolmandatel isikutel ega käituma muul viisil, mis võiks seada ohtu nende konto turvalisuse.
- Autoriseerima CROLY't otse või kolmandate osapoolte vahendusel tegema mistahes vajalikke päringuid Kasutaja isiku tuvastamiseks ja/või pettuste vältimiseks, muuhulgas teha päringuid isikuandmete osas avalikus kasutuses olevatelt veebilehtedelt, teha päringuid Kasutajaga seotud pangakonto või deebet/kreedit kaartide kohta (näiteks nimi või kontojääk) ja tegema saadud info põhjal mistahes vajalikke toiminguid. Samuti nõustute autoriseerima mistahes kolmandat osapoolt, kellele sellised päringud on suunatud sellistele päringutele vajalikus mahus vastama.
- Teavitama CROLY't koheselt oma Kasutaja kontole sisselogimiseks vajalike andmete või seadmete kaotamisest või üleminemisest kolmandate isikute valdusesse ning nende Portaali kasutamisest või ka sellest tuleneva konto autoriseerimata kasutamise riskist kolmandate osapoolte poolt.
- Uuendama oma Isikuandmeid, et need oleksid ajakohased ja täpsed või teavitama meid koheselt mistahes muudatustest oma Isikuandmetes.
- Hindama iseseisvalt investeeringute ja tehingute sobivust ja nendega seotud riske ning vajadusel konsulteerima spetsialistidega.
- Deklareerima ja maksma oma Portaalis tehtud tehingute ja toimingutega seotud makse nagu sätestatud ja nõutud seadustega. CROLY ei teosta maksudega seotud mahaarvamisi kui seda ei kohusta seadus. Eelpool sätestatu kehtib muuhulgas teenitud intressitulu pealt makstavate maksude kohta.
- Tegutsema Portaali kasutades heas usus arvestades teiste Kasutajate õigustega ning mitte kasutama Portaali teistele Kasutajatele, CROLY'le kahju tegemise eesmärgil või mõnel muul eesmärgil, mis on vastuolus heade kommete ja hea usuga.
- Võtma enda kanda kõik oma Portaali ja Teenuste kasutamisest tulenevad kulud, tasud ja maksud.

 

CROLY Portaali ja Teenuseid kasutades nõustute:

1) Et kasutate oma kontot üksnes oma enda vastutusel ja juhtimisel ning olema ainuisiklikult vastutav oma investeerimisotsuste eest. Kuigi CROLY võib pakkuda teavet või sisu, mis on loodud kolmandate osapoolte või meie enda poolt, mis seostub investeerimisstrateegiatega, ei tohiks sellist teavet tõlgendada kui juriidilist, maksu-, finants- või investeerimissoovitust mõnesse Portaalis avaldatud projekti investeerida. Iga investeerimisotsus põhineb Teie isiklikel investeeringuga seotud riskide hindamisel ja analüüsil ning on seetõttu Teie enda vastutada.

2) Et olete ainuisikuliselt vastutav enda jaoks sobiva investeeringu või investeerimisstrateegia valimisel ning aktsepteerite selliste otsustega kaasnevaid riske, mis muuhulgas hõlmab riski kaotada kogu investeeritud summa. CROLY'l ei ole Teiega erisuhteid ega oma Teie ees usalduskohustust ning Teie poolne Portaali või Teenuste kasutamine ei loo selliseid suhteid.

3) Et olete ainuisikuliselt vastutav Portaalis investeerimispakkumise ja laenutaotlusi postitavate ettevõtete taustakontrolli teostamise eest. CROLY ei paku juriidilist, kindlustus-, investeerimis- ega maksualast nõustamist ning soovitab selles vallas konsulteerida litsentseeritud professionaaliga.

 

Kasutaja on isiklikult vastutav käesolevas lõikes toodud nõuete mittetäitmisest tulenevate kahjude eest. Siintoodud nõuete mittetäitmine tähendab Tingimuste rikkumist, mis võib kaasa tuua Teie konto kohese sulgemise.

 

KEELATUD TEGEVUSED

 

CROLY Portaali ja Teenuseid kasutades nõustute, et olete Portaali kasutades isiklikult vastutav oma tegevuse ja selle tagajärgede eest. Nõustute Portaali ja Teenuseid kasutama vaid viisil, mis on kooskõlas seadustega ja käesolevate Tingimustega. Te ei tohi:

- Kasutada Portaali viisil, mis võib kahjustada, takistada, ülekoormata või halvendada Portaali tööd või mis võiks takistada mistahes teise osapoole Portaali kasutamist.
- Proovida saada autoriseerimata ligipääsu Portaalile või sellega seotud arvutivõrgule häkkimise, salasõna andmekaeve või mistahes muul viisil.
- Luua kasutajakontosid automatiseeritud lahendusi kasutades või pahatahtlikel eeldustel.
- Kasutada mistahes Portaalis avaldatud informatsiooni (sealhulgas informatsiooni, mis on avaldatud kolmandate osapoolte poolt) mistahes muul eesmärgil kui investeerimisvõimaluste hindamiseks ja analüüsiks.
- Edastada viiruseid, Trooja hobuseid või mistahes muid pahatahtlikke ja kahjutegevaid elemente.
- Halvustada, kuritarvitada, jälitada, ähvardada või mistahes muul viisil rikkuda teiste kasutajate õiguseid (nagu õigus privaatsusele või sõnavabadusõigus).
- Laadida üles, postitada, edastada või muul viisil teha Portaali kaudu saadavaks ebasündsat, halvustavat, õigusi rikkuvat, kõlvatut või ebaseaduslikku sisu.
- Laadida üles, postitada, edastada või muul viisil teha Portaali kaudu saadavaks sisu, mis rikub mistahes kolmanda osapoole patendi-, kaubamärgi- või autoriõigusi või muid omandiõigusi, välja arvatud juhul kui olete ise selliste õiguste omanik või Teil on omaniku luba sellist sisu postitada.
- Laadida üles, postitada, edastada või muul viisil teha Portaali kaudu saadavaks mistahes informatsiooni ja materjale, mis reklaamivad püramiidskeeme, võrkkirju või häirivaid kommertsteateid või reklaame või muid materjale, mis on seadusega keelatud.
- Joosta Portaalis Maillist, Listserv või mistahes muud automaatvastaja teenust või spam robotit.
- Kasutada manuaalseid või automatiseeritud tarkvara, seadmeid või protsesse Portaali mistahes lehekülje "roomamiseks" (crawl) või indekseerimiseks (spider), sealhulgas praktiseerida "ekraani kraapimist" või "andmebaasi kraapimist" või mistahes muud tegevust andmete või informatsiooni omandamiseks.
- Sekkuda või üritada sekkuda Portaali töösse või mistahes Portaali vahendusel teostatavasse tegevusse, sealhulgas kasutada tehnikaid informatsiooni varjamiseks, asetada hüpikaknaid Portaali lehekülgedele või mistahes muul viisil mõjutada Portaali lehekülgede kuvamist.
- Alla laadida teiste Kasutajate faile, mida ei ole seaduse järgi lubatud levitada.
- Esineda mõne teise isiku või üksusena või võltsida või kustutada omandiõigustele viitavaid tähiseid ja viiteid või mistahes materjalide päritolu või allikat viitavat viidet.
- Eemaldada Portaalis leiduvaid autoriõiguse, kaubamärgi või muu omandiõiguse märgiseid.
- Ilma loata indekseerida mistahes osa Portaalist või koguda informatsiooni Portaali Kasutajate kohta.
- Kasutada Portaali või Teenuseid mistahes ebaseaduslikul või autoriseerimata eesmärgil, sealhulgas pettused, rahapesu või muud sarnased tegevused;
- Kutsuda üles või jagada juhendavat informatsiooni mistahes ebaseaduslikuks tegevuseks või teha üleskutseid füüsiliseks vägivallaks teise indiviidi või grupi suhtes.

 

CROLY'l on õigus pöörduda vastavate seaduskaitseorganite poole mistahes pahatahtliku, kuritegeliku või ebaseadusliku käitumiskahtluse korral.

 

LAENAMINE JA INVESTEERIMINE

LAENAMINE

 

Portaali vahendusel võib laenu taotleda üksnes Ettevõtte konto omanikust Portaali registreeritud Kasutaja ("Laenaja"). Ettevõtte konto, mille kaudu laenu taotletakse, peab olema loodud reaalselt tegutseva juriidilise isiku nimele, kes on ühtlasi ka laenu saaja pooleks. Rahastust on võimalik taotleda üksnes äritegevuse rahastamiseks, sealhulgas kinnisvara arendamine. CROLY võib oma äranägemise järgi ja ilma põhjendusi andmata keelduda mistahes Laenaja laenutaotlusest või määrata laenu taotlemiseks muid tingimusi.

 

Laenu taotlemiseks peab Laenaja täitma Portaalis vastava avalduse ("Laenuavaldus"), kasutades selleks vastavat Portaali rakendust. Laenaja peab esitama kogu Laenuavalduses nõutud informatsiooni. Laenuavalduse esitamisega nõustub Laenaja Laenulepingus toodud informatsiooni ja tingimuste edastamisega Portaali Kasutajatele, kes on huvitatud laenuandmisest. CROLY võib Laenuavalduse hindamiseks nõuda Laenajalt täiendavalt lisainformatsiooni või dokumente, sealhulgas projekti äriplaani ja eelarvet, hindamisakte, ettevõtte krediidiajalugu või muid sarnaseid dokumente, mis on vajalikud kaalutletud ja informeeritud laenuotsuse tegemiseks. Lisaks võib CROLY Laenajalt nõuda Laenaja enda kulul teostatavat täiendavat hindamisakti CROLY poolt valitud kolmanda osapoole juures. Laenuavalduse sobivuse hindamisel võib CROLY oma äranägemise järgi ning oma kuludega kaasata kolmanda osapoole ettevõtteid ning edastada neile sel eesmärgil Laenuavaldusega seotud informatsiooni ja dokumente.

 

CROLY võib oma äranägemise järgi ja ilma põhjendusi andmata keelduda mistahes Laenuavalduse rahuldamisest, kusjuures Laenajal puudub õigus saada kompensatsiooni laenutaotluse protsessi käigus tehtud kulude eest või nõuda nende tasumist CROLY käest. Laenutaotlus tehakse Portaalis registreerunud Kasutajatele raha kaasamiseks avalikuks üksnes peale CROLY poolset Laenuavalduse rahuldamist ning Laenaja ja CROLY kokkulepet laenutingimuste osas.

 

INVESTEERIMINE

 

Portaali vahendusel võib laenu anda mistahes Portaali registreerunud Kasutaja ("Investor"). CROLY võib omavoliliselt keelata Kasutajal laenu andmise või kehtestada muud nõuded laenu andmisele.

 

Laenu andmiseks peab Investor Portaalis laenutaotluse alamlehel, kasutades selleks Portaali vastavat rakendust, esitama tahteavalduse koos täpse laenatava summaga ning kinnitama tahteavalduse. Tahteavalduse kinnitamisega nõustub Kasutaja laenutaotluses toodud laenu tingimustega. Tahteavalduse kinnitamist Kasutaja poolt loetakse kui Kasutaja pöördumatut tahet muuta vastav tehing või toiming enda joaks õiguslikult siduvaks. Investorid võivad laenu anda üksnes nende Virtuaalkontol kajastuva ja neile saadaoleva positiivse saldo ulatuses.

 

Investori tahteavaldus (sealhulgas laenupakkumise tegemine ja oma nõusoleku andmine) annab CROLY'le õiguse debiteerida Investori Virtuaalkontot täitmaks Investori Portaali kasutamisest tulenevaid finantskohustusi ning viimaks täide Investori poolt Portaali vahendusel teostatavaid tehinguid, tehingus määratletud summas ja ajal ning õiguse krediteerida raha saaja Virtuaalkontot.

 

LAENULEPING

 

Laenaja poolt esitatud laenutaotlus koos Laenuavalduses esitatud informatsiooniga moodustab kokku Laenaja ja Investori vahelise laenulepingu tingimused ("Laenuleping"). Laenuleping loetakse suletuks peale Investori poolset nõustumist laenu anda. Laenuleping jõustub hetkel kui Investor kinnitab oma tahteavalduse laenu andmiseks. Peale tahteavalduse kinnitamist on Investori nõusolek laenu anda Investori jaoks siduv ning Investoril, kui Laenulepingus pole sätestatud teisiti, ei ole enam võimalik nõusolekust ühepoolselt taganeda. CROLY arvestab vastava summa Investori Virtuaalkontolt maha koheselt ja automaatselt. Laenajal on ühepoolne õigus enne laenu sünditseerimisperioodi lõppu Laenulepingust taganeda üksnes käesolevate Tingimustega kooskõlas oleval korral ja tingimustel. Juhul kui Laenaja lepingust taganeb või juhul kui Laenaja ei suuda laenu sünditseerimisperioodi jooksul koguda piisavalt vahendeid, tagastatakse vastav summa automaatselt Investori Virtuaalkontole.

 

Laenuleping tehakse mõlemale osapoolele, nii Laenajale kui ka Investorile, kättesaadavaks peale laenu edukat sünditeseerimisperioodi tingimusel, et laenutaotlus aktsepteeritakse ja rahastatakse vähemalt minimaalsummas vähemalt ühe Investori poolt. Juhul kui laenutaotlusega nõustub ja laenu rahastab rohkem kui üks Investori, loetakse laenulepingud sõlmituks nõustumuste andmise kronoloogilises järjestuses ning üksnes ulatuses, milles vastavaid nõustumusi on antud laenusummas kokku kuni finantseeringu maksimaalsummani.

 

Peale edukat laenu sünditseerimisperioodi kantakse laenu summa automaatselt üle Laenaja Virtuaalkontole Laenulepinguga määratletud tingimustel. CROLY kannab Laenaja poolt indikeeritud summas laenu üle Laenaja pangakontole üksnes Laenaja vastavasisulise palve peale, milleks tuleb Laenajal kasutada vastavat Portaali rakendust. Laenu summa loetakse Laenajale ülekantuks hetkest kui see kajastub Laenaja Virtuaalkontol.

 

LAENU TAGASTAMINE

 

Laenaja on kohustatud laenu tagastama Laenulepinguga sätestatud tingimustel ja korras, tehes tagasimakseid Laenulepingus toodud tagasimaksegraafiku alusel ning kandes vastavad summad üle CROLY pangakontole. Iga laenusumma vastav tagasimakse osa loetakse Laenaja poolt tagastatuks hetkel kui see on laekunud CROLY pangakontol.

 

Juhul kui Laenulepingu kehtimise jooksul muutub tagasimakse- või intressimaksegraafik, valmistab CROLY ette uue graafiku ning edastab selle mõistliku aja jooksul peale selliste muutuste tegemist Investorile ja Laenajale.

 

Laenaja võib laenu tagasi maksta ennetähtaegselt üksnes juhul kui kogu tagasimaksmisele kuuluv summa või summad tagastatakse koos ja üheaegselt. Laenaja võib laenu tagasi maksta üksnes CROLY eelneval nõusolekul ning kooskõlas vastava Laenulepingu ja käesolevate Tingimustega. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks teavitab Laenaja vastavast soovist CROLY't ning tegutseb saadud juhiste järgi. Laenaja ei saa taganeda kord juba esitatud ennetähtaegsest laenu tagasimaksmise palvest ning on peale vastava palve esitamist kohustatud tagastama laenu koos lepingujärgsete muude kohustustega täies ulatuses Laenulepingus sätestatud korras ja tingimustel.

 

MAKSERASKUSED

 

Juhul kui Laenaja ei täida õigeaegselt Laenulepingust, käesolevatest Tingimustest või muust laenudokumendist tulenevat mistahes rahalist või mitterahalist kohustust (selles tähenduses edaspidi "Võlgnik") või kui esineb alus Laenulepingu erakorraliseks ülesütlemiseks, võib CROLY Investorite ja/või oma enda nimel teha oma äranägemise järgi ja Võlgniku kulul, mistahes toiminguid ja tegevusi, et saavutada vastava rahalise või mitterahalise kohustuse täitmine ja/või Laenulepingu ülesütlemine või muu õiguskaitsevahendi kasutamine. Selleks võib CROLY oma äranägemise järgi: a) edastada Võlgniku kohta andmeid kolmandatele osapooltele käesolevates Tingimustes sätestatud korras; b) algatada kohtu- või vahekohtumenetlus, täite-, pankroti või muud maksejõuetusmenetlus seaduses sätestatud korras ja kooskõlas käesolevate Tingimustega ning osaleda vastavas menetluses Investori esindajana ja Investori nimel; c) piirata Võlgniku õigusi Portaali kasutamisel; d) Laenulepingu erakorraliselt üles öelda Laenulepingus sätestatud või seaduses toodud muul alusel; või e) kui vastav kohustus on tagatud, korraldada tagatise realiseerimine seaduses ja vastavas tagatise seadmise kokkuleppes sätestatud korras;

 

Portaali Kasutajaks registreerimisel annab iga Kasutaja CROLY'le loa ja autoriseeringu, koos õigusega delegeerida need edasi kolmandatele osapooltele, teha Kasutaja nimel ja esindajana eelpool kirjeldatud toiminguid ja tegevusi koos õigusega kaasata kolmandaid osapooli, kelle professionaalse tegevuse hulka kuulub võlgade sissenõudmine ja sellega seonduv (sealhulgas juristid, võlgade sissenõudjad, kohtutäiturid ja teised isikud).

 

CROLY jätab endale õiguse kõikide vastavate tegevuste ja toimingutega seotud kulud maha arvata Investoritele tehtavatest väljamaksetest enne väljamaksete tegemist Investorite Virtuaalkontodele.

 

CROLY võib loobuda selles artiklis kirjeldatud tegevuste ja toimingute elluviimisest või neid mitte rakendada, kui nendest toimingutest ja tegevustest tulenev eeldatav kasu jääb alla või on samaväärne nimetatud tegevuste ja toimingute eeldatavate kuludega.

 

FINANTSVAHENDITE HOIDMINE

 

CROLY hoiab Kasutajate poolt talle ülekantud finantsvahendeid käsundisaajana enda nimel arvelduskontol, mille CROLY on selleks otstarbeks avanud krediidiasutuses, mis on registreeritud Eesti äriregistris (sh Eesti äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaal) või mille tegevuskoht on mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis. CROLY hoiab oma Kasutajate finantsvahendeid eraldi oma isiklikest finantsvahenditest. CROLY pangakontole ülekantud finantsvahendid kuuluvad Kasutajale vastava Kasutaja Virtuaalkonto positiivse bilansi ulatuses. CROLY ei arvesta ning Kasutajatele ei kuulu tasumisele Kasutajate poolt üle antud ja CROLY poolt hoiustavate finantsvahendite pealt intressi.

 

TASUD, KULUD JA MAKSUD

 

CROLY ei võta teenustasu investeerimiselt ega portaali kasutamise eest. Teenustasu tuleb tasuda üksnes laenu saajal rahastuseesmärgi saavutanud ja edukalt rahastatud projektide eest. Teenustasu sätestatakse täpsemalt CROLY ja Laenusaaja omavahelise kokkuleppe alusel. Laenusaaja kohustub CROLY'le maksma ka kõik Laenulepingus sätestatud või sellega seotud tasud, kulud või maksud Laenulepingus sätestatud korral ja tingimustel. CROLY võib oma äranägemise järgi ja ühepoolselt loobuda tasudest või vähendada vastavate tasude määra.

 

CROLY võib vajaduse korral mistahes hetkel ja oma äranägemise järgi kehtestada Portaali ja Teenuste kasutamiseks uusi tasusid. Sel juhul teavitab CROLY eelnevalt Kasutajaid uutest tasudest Portaali vahendusel mõistliku aja jooksul enne vastavate tasude jõustumist.

 

Kasutajad on kohustatud kandma mistahes nende poolsest Portaali või Teenuste kasutamisest tulenevad lisakulud. Kõik Kasutajad on kohustatud järgima kehtivaid maksuseadusi, sealhulgas seadusi Portaali kasutamisest tulenevate ja laenamist või investeerimistulu puudutavate maksude deklareerimise osas. Taoliste maksude deklareerimine ja maksmine on täielikult Kasutaja enda vastutada. CROLY ei arvesta Kasutajate poolt saadud intressitulult maha tulumaksu, kui seda ei kohusta seadus.

 

PRIVAATSUS

Kasutajate isikuandmete kogumise ja haldamise protsessi ja praktikate osas palume Teil tutvuda ja läbi lugeda CROLY Privaatsuspoliitika, mis moodustab eraldiseisva, kuid lahutamatu osa käesolevatest Tingimustest.

 

PIIRATUD VASTUTUS

CROLY (SEALHULGAS KÕIK TEMA ALLÜKSUSED, JUHATUS, JUHID, TÖÖTAJAD, AGENDID, ALLTÖÖVÕTJAD VÕI LITSENTSI ANDJAD) EI VASTUTA MITTE ÜHELGI JUHUL ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, TAGAJÄRGSE, KARISTUSLIKU, ERIOMASE VÕI JUHUSLIKU KAO EEST, KAASA ARVATUD ILMA PIIRANGUTETA MISTAHES KAHJU EEST, MIS ON TEKKINUD KASUMI VÕI ANDMETE KAOTAMISEST, MIS TULENEVAD VÕI TEKIVAD SELLE PORTAALI VÕI TEENUSTE VÕI PORTAALI MISTAHES SISU VÕI MISTAHES MUUDE PORTAALI VAHENDUSEL KASUTATAVATE MATERJALIDE KASUTAMISEST VÕI KASUTAMATUSEST VÕI SELLEGA SEOSES, ISEGI KUI CROLY ON TEADLIK VÕI TEDA ON TEAVITATUD NIMETATUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

 

Täiendavalt, CROLY ei vastuta ühelgi juhul: Kasutaja poolt mistahes otstarbel ja mistahes viisil esitatud andmete (sealhulgas Kasutaja registreerimisel esitatud Isikuandmed või Laenaja avalikus laenutaotluses Investoritele esitatud andmed) ebaõigsuse või mittetäielikkuse eest; b) Kasutaja lepingut või seadust rikkuva käitumise eest; c) Kasutaja (kaasa arvatud Laenaja) käesolevatest Tingimustest, Laenulepingust või muudest siduvatest lepingutest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest; d) Portaalis kasutatavate, sealhulgas Portaali kaudu tehingute tegemisel kasutatavate, lepingute ja muude juriidiliste dokumentide õigusliku siduvuse, ulatuse, sisu, sobivuse ning maksmapandavuse eest; e) Portaalis ilmnevate vigade või häirete eest; f) Portaalis tehtavate muudatuste või täienduste eest; g) Portaali, Teenuste või CROLY tegevuse lõpetamise tagajärgede eest; h) Portaalis avaldatud finantsprognooside ja/või -näitajate õigsuse või täpsuse eest.

 

CROLY PORTAALI JA TEENUSTE KASUTAMINE JA PORTAALI VAHENDUSEL TEHINGUTE TEGEMINE TOIMUB ÜKSNES KASUTAJA OMA ENDA VASTUTUSEL, KAASA ARVATUD KÕIK TAGAJÄRJED, MIS OTSESELT VÕI KAUDSELT TAOLISE TEGEVUSEGA KAASNEVAD.

 

Jurisdiktsioonide puhul, mis ei luba välistamist või limiteerimist vastutavast tegevusest või tekkinud kahjudest, on CROLY vastava jurisdiktsiooni raames vastutav  seadusega kindlaks määratud minimaalses ulatuses.

 

GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE

Kuigi CROLY teeb mõistlikke jõupingutusi, tagamaks Portaalis esitatud informatsiooni ja materjalide õigsuse, pole vigade puudumine garanteeritud ja CROLY ei võta endale mingit vastutust Portaalis oleva mistahes informatsiooni täpsuse, korrektsuse, täielikkuse ja autentsuse eest.

 

PORTAAL, TEENUSED, MATERJALID JA KASUTAJATE POOLT LOODUD SISU VÕI MISTAHES MUU PORTAALI VAHENDUSEL LIGIPÄÄSETAV VÕI PORTAALIGA SEOTUD INFORMATSIOON JA MATERJALID ON CROLY POOLT ESITATUD PÕHIMÕTTEL "NAGU SEE ON", "NAGU SAADAVAL" JA "KUI SAADAVAL" ILMA IGASUGUSTE OTSESTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA. RAKENDUVA SEADUSEGA LUBATUD PIIRIDES ÜTLEB CROLY LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST, KAUDSETEST VÕI EELDATUD GARANTIIDEST, SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT, TURUSTATAVUSE GARANTII, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTII VÕI KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE GARANTII. CROLY EI ANNA GARANTIID ÜHEGI PORTAALI VAHENDUSEL TEHTAVA TEHINGU TULUSUSE VÕI RISKIDE OSAS EGA GARANTEERI, ET PORTAALI KASUTAMINE KULGEB KATKESTUSTETA JA TÕRGETETA NING ON VABA VIIRUSTEST JA MUUDEST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST.

 

KAHJUDE HÜVITAMINE

Te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma CROLY't, tema tütar- ja sidusettevõtteid ning nende ametnikke, juhte, agente, lepingupartnereid, töötajaid ja esindajaid mistahes ja kõikide nõuete, tegevuse tagajärgede, kohustuste, kahjude, vastutuse, kulude, võlgade ja kulutuste eest ja hüvitama neile nendega seotud kulutused sealhulgas mõistlikud õigusabikulu, mis tulenevad või on seotud Portaali või Teenuste kasutamisega Teie poolt, sealhulgas kuid mitte piiratud Teie poolt Portaalis esitatud, postitatud või muul moel kättesaadavaks tehtud mistahes sisuga, teiepoolse käesolevate Tingimuste või mistahes muu seaduse rikkumise või mistahes kolmanda osapoole mistahes õiguste rikkumisega.

 

See tähendab, et te ei tohi kaevata kohtusse CROLY't , tema tütar- ja sidusettevõtteid, nende juhte, ametnikke, töötajaid, agente, lepingupartnereid, töötajaid, esindajaid ja litsentsiandjaid, kui nad otsustavad kõrvaldada mistahes teabe või sisu või keelduda selle töötlemisest Teie hoiatamiseks või võtavad rikkumise kahtlustamise juurdluse käigus või kui CROLY on jõudnud järeldusele, et käesolevaid Tingimusi on rikutud, mistahes muid meetmeid. Kõnealune loobumise ja hüvitamise säte kehtib kõigile rikkumistele, mida on käesolevates Tingimustes kirjeldatud või käsitletud. See kohustus jääb kehtima pärast käesolevate Tingimuste ja/või Teie poolt Portaali ja Teenuste kasutamise lõpetamist või aegumist. Kinnitate, et vastutate Teie kontoga seotud kogu Teenuse kasutamise eest ja et käesolevat Lepingut kohaldatakse Teie konto mistahes ja kogu kasutamisele. Nõustute täitma käesolevate Tingimuste tingimusi ja kaitsma CROLY’t mistahes ja kõigi hagide ning nõuete eest, mis tulenevad teiepoolsest Konto kasutamisest, hüvitama talle nendega seotud kulutused ja vältima tema kahjustamist, olenemata sellest, kas olete sellist kasutamist otse lubanud.

 

CROLY säilitab endale õiguse eksklusiivselt juhtida ja kontrollida mistahes taolise nõude või juhtumi kaitset ning kõiki sellega seonduvaid läbirääkimisi lahenduse või kompromissi saavutamiseks ning Te nõustute tegema koostööd CROLY kaitsega mistahes taolise nõude, juhtumi, lahenduse või kompromissi osas nagu juhendatud CROLY poolt.

 

LOOVUTAMINE

Te ei või ilma eelneva CROLY vastava loata käesolevatest Tingimustest tulenevaid mistahes õiguseid ja kohustusi  loovutada või muul viisil üle anda  kolmandatele osapooltele. CROLY võib loovutada oma käesolevatest Tingimustest tulenevad õigusi ja/või kohustusi ilma Teie eelneva nõusolekuta.

 

LÕPETAMINE

CROLY jätab endale õiguse osaliselt või täielikult muuta, asendada, keelata ligipääs, peatada või lõpetada oma Portaali või Teenuste tegevus. Lisaks jätab CROLY endale õiguse jätta avaldamata, eemaldada või kustutada mistahes Portaalis olevat sisu.

 

CROLY võib mistahes hetkel ja mistahes põhjusel ilma etteteatamata lõpetada nende Tingimuste kasutamise või lõpetada Teie õiguse Portaali või Teenuseid kasutada. Käesolevate Tingimuste lõpetamisel võib CROLY Portaalist eemaldada mistahes ja kõik materjalid ning Kasutajate poolt lisatud sisu ning vastavad materjalid ja sisu võivad sellisel juhul muutuda Teie jaoks ligipääsetamatuks. CROLY'l ei ole kohustust taolist sisu säilitada ega edastada seda Teile või mistahes kolmandale osapoolele. Te nõustute, et CROLY ei ole sellisel juhul vastutav ei Teie ega ühegi kolmanda osapoole ees, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud käesolevates Tingimustes.

 

Kasutajakontod avatakse Portaalis tähtajatuna. CROLY võib oma äranägemise järgi mistahes ajahetkel, ilma täiendavate põhjendusteta ja ilma etteteatamiseta  piirata või peatada Kasutaja õigused Portaali kasutada ja sulgeda Kasutaja konto ning lõpetada Kasutajaga sõlmitud lepingud, kui:

1) Kasutaja rikub või on rikkunud käesolevaid Tingimusi või mistahes muud lepingut või mistahes teisi Kasutaja kohustusi;
2) Kasutaja ei nõustu Portaalis avaldatud uute Tingimustega või Tingimuste muudatustega;
3) Kasutaja kasutab Portaali viisil, mis on pahauskne, ebaväärikas, ebaseaduslik või vastuolus üldiste ühiskonnas levinud moraalsete normidega;
4) kui on alust kahtlustada, et kolmandad osapooled on saavutanud kontrolli andmete ja/või seadmete üle, mis võimaldavad neile ligipääsu Kasutaja kontole või kui on alust kahtlustada, et Kasutaja kontot kasutatakse autoriseerimata isiku poolt.

 

Kasutajad võivad nõuda oma konto sulgemist üksnes juhul kui vastav Kasutaja pole ühegi käimasoleva Laenulepingu osapool ning kui Kasutajal pole rahalisi nõudeid ühegi teise Kasutaja vastu ja kohustusi ühegi teise Kasutaja ega CROLY ees.

 

CROLY jätab endale õiguse Portaal sulgeda. Portaali sulgemise korral jäävad kõik Portaali vahendusel tehtud tehingud kehtima vastavalt nendes toodud ja nendega kaasnevatel tingimustel või vastavalt käesolevate Tingimustega ning Kasutajate omavahelised arveldused toimuvad edaspidi vastavate Kasutajate pangakontode kaudu Kasutajate poolt antavate maksekorralduste alusel, kusjuures  CROLY ei vastuta pärast Portaali kasutusõiguse lõppemist Kasutaja poolt maksete tegemise või saamise eest. CROLY teavitab Kasutajaid, kellel on Portaali kaudu tehtud kehtivad tehingud Kasutajaga, kellel pole enam Portaali kasutamise õigust, vastava Kasutaja Portaali kasutusõiguse lõppemisest. CROLY  maksab Kasutaja Virtuaalkontol kajastuva positiivse saldo (Portaali kasutamise õiguse lõppemise seisuga), arvestades maha CROLY'le makstaolevad summad, Kasutaja pangakontole 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates Portaali kasutamise õiguse lõppemisest.

 

Portaali sulgemine ei mõjuta juba sõlmitud Laenulepingute kehtivust (välja arvatud Laenulepingus sätestatud juhtudel). Portaali sulgemise korral lähevad kõik kehtivad Laenulepingud koos kogu lepingu osapooltega seotud olulise infoga, muu hulgas osapoolte kontaktandmete ja pangakonto andmete või mistahes muu Laenulepingutega seotud informatsioon, üle CROLY poolt määratud kolmandale osapoolele.

 

TEAVITAMINE

CROLY võib Kasutajatega ühendust võtta ja saata Kasutajatele teavitusi või Portaali ja Teenustega seotud olulist informatsiooni, kasutades selleks nende e-posti aadressi või teisi kontaktandmeid, mille Kasutajad andsid Portaalile konto registreerimisel või kasutades mistahes teisi kontaktandmeid, mida Kasutajad on Portaalile esitanud peale registreerimist. Saadetud teated loetakse adressaadile kohaletoimetetuks 24 tundi pärast vastava teate välja saatmist CROLY poolt.

 

MUUD TINGIMUSED

Käesolevatest kasutajatingimustest ning laenudokumentidest tulenevate kohustuste täitmise kohaks loetakse Eesti Vabariiki. Käesolevad Tingimused ja muud Portaali kasutamisega seotud tingimused, tegevused ja tehingud, mida pole käesolevates Tingimustes reguleeritud on reguleeritud Eesti Vabariigi seadusandlusega. Juhul kui mõni käesolevate Tingimuste artikkel, klausel või säte peaks olema vastuolus seadusega, ei mõjuta see teiste artiklite, klauslite või sätete kehtivust.

 

Käesolevatest Tingimustest või Portaali kasutamisest tulenevad lahkarvamused ja vaidlused lahendatakse eelistatult läbirääkimiste käigus. CROLY jätab endale ühepoolse õiguse kehtestada taoliste vaidluste lahendamise kohtuväline kord. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi maakohtus, kui käesolevates Tingimustes või Laenulepingus pole sätestatud teisiti.

 

KONTAKT

Küsimuste ja probleemide korral palume Teil meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@croly.eu.

 

Viimati muudetud 10. mai 2017